Πράσινο Εμπόριο

Εμείς στην ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε, προσπαθούμε να γίνουμε μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Σύμφωνα με τη Wikipedia, Βιώσιμη επιχείρηση ή Πράσινη επιχείρηση είναι μια επιχείρηση που έχει ελάχιστο αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο ή τοπικό περιβάλλον, την κοινότητα, την κοινωνία ή την οικονομία.

Εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε και να ανταποκριθούμε στις επιταγές των τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης. Συχνά, οι βιώσιμες επιχειρήσεις έχουν προοδευτικές πολιτικές για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γενικά, στην επιχείρηση μας προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στα ακόλουθα τέσσερα κριτήρια:

  1. Να ενσωματώνουμε τις αρχές βιωσιμότητας σε κάθε επιχειρηματική μας απόφαση.
  2. Να παρέχουμε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον.
  3. Να είμαστε πιο πράσινοι από τον παραδοσιακό ανταγωνισμό.
  4. Να παρουσιάζουμε δέσμευση σε περιβαλλοντικές αρχές στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες.


Πώς γινόμαστε «Πράσινοι»

Η πρώτη ενέργεια ώστε να γίνει η εταιρία μας πράσινη είναι να μάθουμε να ακολουθούμε τη διαδικασία των 3 Rs (Reduse, Reuse, Recycle) δηλαδή: Μείωση, Επαναχρησιμοποίηση, Ανακύκλωση.

Η γενική διαδικασία μετατροπής της επιχείρησής μας σε ΠΡΑΣΙΝΗ παρουσιάζεται παρακάτω: