Αγροπεριβαλλοντική ΠολιτικήΗ εταιρεία A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, εκ του Διοικητικού Συμβουλίου, των μελών της καθώς και όλων των συμβλημένων παραγωγών, δεσμεύεται για την συμμόρφωση προς τα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα διοίκησης και διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής καθώς και για την διαφύλαξη του αγροπεριβαλλοντικού οικοσυστήματος, μέσα από ενέργειες και δράσεις που :
  • Πρωτίστως σέβονται όλες τις Νομικές και Κανονιστικές Διατάξεις περί της Γεωργικής Δραστηριότητας καθώς και περί της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως τα ανώτατα επιτρεπτά όρια υπολειμμάτων των Γεωργικών Χημικών, τον Κώδικα Ορθής Καλλιεργητικής Πρακτικής και τις προϋποθέσεις – κριτήρια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.
  • Ελαχιστοποιούν τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργικής δραστηριότητας και προστατεύουν τη φύση και την άγρια ζωή, μέσα από την καθιέρωση και παρακολούθηση συγκεκριμένων σκοπών και ποσοτικοποιημένων στόχων,
  • Περιορίζουν κατά το μέγιστο δυνατό τις εισροές, όπως τα Γεωργικά Χημικά, δίδοντας προτεραιότητα στις μεθόδους ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών της Γεωργικής Παραγωγής,
  • Αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των φυσικών πόρων,
  • Διασφαλίζουν υπεύθυνη προσέγγιση ως προς την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων,
  • Μεριμνούν για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Κύρια μέριμνα της εταιρείας A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ αποτελεί η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης των αγροτικών προϊόντων, μέσα από διαδικασίες που βελτιώνονται και προσαρμόζονται στην πολυπλοκότητα των παραγωγικών διαδικασιών, σεβόμενοι τον πολιτισμό υγείας των καταναλωτών, το περιβάλλον και την αειφορία της γης.

Επομένως, για την επίτευξη όλων των ανωτέρω, η A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των απαιτήσεων των προτύπων AGROCERT: AGRO 2.1/2.2 καθώς και του FOODPLUS: GLOBALG.A.P IFA.