Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων

Πολιτική της εταιρείας A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ είναι να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, παράγοντας προϊόντα που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών και της νομοθεσίας.

Η εταιρεία είναι συνεπώς δεσμευμένη και στοχεύει πάντοτε στην παραγωγή και διαχείριση προϊόντων που:
 • συμμορφώνονται στα πρότυπα, κανονισμούς, διατάξεις που τα αφορούν 
 • είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται 
 • είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις/προδιαγραφές των ΟΛΩΝ πελατών της

  Η κατευθυντήρια γραμμή λειτουργίας της εταιρείας A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ είναι η ποιότητα, η οποία πρέπει να παρέχεται στον πελάτη σε όλα τα επίπεδα προδιαγραφών του (ποιοτικές, οικονομικές). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και ελεγχόμενες.
Η Διοίκηση αναγνωρίζει συνεπώς την αναγκαιότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που θα εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις του των σύγχρονων Συστημάτων και Τεχνικών Οδηγιών Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000/22005/IFS/BRC/ISO 9001/Α.Β. ΑΓΡΟΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) όπου αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται οι κίνδυνοι με σκοπό την διασφάλιση της Υγιεινής και Ασφάλειας των προϊόντων σε συμμόρφωση με τις συστάσεις της FAO/WHO Codex Alimentarius. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα που διαχειρίζεται η εταιρεία στις εγκαταστάσεις της και περιλαμβάνει από τις πρώτες ύλες μέχρι και τη διακίνηση. Το σύστημα αυτό θα βελτιώνονται διαρκώς για να καλύπτει πάντοτε τις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των πελατών καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς και της νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής η εταιρεία A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. παρακολουθεί τις ανάγκες των πελατών, τις εξελίξεις στην αγορά των τροφίμων και εναρμονίζεται με την νομοθεσία και τους κανονισμούς ώστε να είναι σε θέση να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των πελατών της.

Επίσης θέτουμε αντικειμενικούς στόχους που αφορούν όλα τα τμήματά της εταιρείας και σε ετήσια βάση και περιλαμβάνουν:
 • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και μείωση των παραπόνων τους.
 • συμπίεση του ποσοστού αστοχιών των προϊόντων κατά την παραγωγή – διαχείρισή τους ως προς την ποιότητα και ασφάλειά τους.
 • αύξηση των πωλήσεων.
 • μηδενικός αριθμός συμβάντων τροφικών δηλητηριάσεων.
Η Διοίκηση της εταιρείας A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, να εστιάζεται και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών της, σεβόμενη το περιβάλλον, την αειφορία της Γής καθώς και την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού της.

Οι τρεις πυλώνες της παρούσας πολιτικής που είναι: 
 • η τήρηση του Συστήματος Ασφαλείας Ποιότητας και Τροφίμων, 
 • η ικανοποίηση του πελάτη και 
 • η διαρκής βελτίωση 
είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού της εταιρείας A. ΤΣΑΧΑΛΟΣ Α.Ε - ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.